Logo til print

Oversigt

OBS. Padelbaner kan kun opnå eventuel støtte, hvis de er en del af en aktivitetsplads. De er i samme kategori som tennisbaner og tæller sammen med dem som én facilitet.

Projekter mellem 150.000 - 1.500.000 kr.

Det er muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.

Det er muligt at få støtte til opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

Ved opholdsfaciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og dans. Opholdsfaciliteter kan fx være klublokaler, spejderhytter, forsamlingshuse og kulturhuse. Tilgængeligheds- og handicapløsninger integreret i opholdsfaciliteter støttes kun, hvis de skaber adgang for nye brugergrupper.

Projekter skal have en levetid på min. 10 år. Dog kan bestyrelsen vælge at give dispensation til 5 år, når det gælder midlertidige/mobile projekter.

Hvem kan søge?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Hvilke byggerier kan der søges til?

 • 1Nybyggeri

  Vi støtter nybyggeri af opholdsfaciliteter eller integrerede opholds- og aktivitetsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

 • 2Udbygning og ombygning

  Vi støtter udbygning og ombygning af eksisterende opholdsfaciliteter eller mindre integrerede opholds- og aktivitetsfaciliteter til idræt, kultur og friluftsliv og andre fritidsformål. Det kan være egentlige udbygninger og større ombygninger, men det kan også være mindre ombygning af fx et depotrum til klublokale. Det er dog ikke tilstrækkeligt med en ombygning, der skal også være en væsentlig udvidelse af areal til ophold eller ophold og aktivitet.

 • 3Køb af mindre ejendom

  Vi støtter køb af mindre ejendom som fx tidligere boliger, butikslokaler eller industri, der kan benyttes som opholdsfaciliteter eller mindre integrerede opholds* og aktivitetsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

Hvad skal der til for at få støtte?

 • 1Krav til ansøgers vedtægter

  Formålet skal støtte idræt, kultur, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteterForeningens bestyrelse skal være demokratisk valgtForeningens vedtægter skal indeholde en opløsningsparagraf, der beskriver, at eventuelle overskydende midler i tilfælde af foreningens opløsning, skal gå til sociale og almennyttige formål.

 • 2Opholdsfaciliteter

  Ved opholdsfaciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og dans.

  Omfanget af plads til ophold skal udgøre minimum 60 procent af projektet for at blive anset som en opholdsfacilitet.

  Opholdsfaciliteter kan fx være:

  KlublokalerForsamlingshuseKulturhuseSpejderhytterShelters

 • 3Aktivitetsfaciliteter

  Aktivitetsfaciliteter, der kan integreres i opholdsfaciliteter, kan både være indendørs og udendørs.

  For at være støtteberettiget skal aktivitetsfaciliteter leve op til nogle særlige krav:

  • Faciliteterne skal fremstå åbne og frit tilgængelige.
  • Faciliteterne skal ikke kunne forhåndsreserveres/bookes, med mindre de ligger på et skoleområde, her må de kun kunne forhåndsreserveres på hverdage ml. kl. 8-15.
  • Brugerne skal sikres indflydelse på faciliteterne.
  • Faciliteterne skal være i funktion i minimum 10 år.
  • Der er overdækkede sociale opholdsmuligheder i umiddelbar sammenhæng med udendørs aktiviteter.

  Aktivitetsfaciliteter med integreret mulighed for ophold kan fx være:

  • Idrætsaktivitetspladser
  • Kulturaktivitetspladser
  • Friluftsaktivitetspladser
  • Dansepladser
  • Sociale klatrefaciliteter – boulderområder
  • Skatebaner og streetsportsfaciliteter
  • Løbestier og cykelstier med støttepunkter
  • Faciliteter til havsvømning, vinterbadning og kajak
  • Multifunktionelle boldspilsbaner
  • Øvelokaler
 • 4Særligt for idrætsaktivitetspladser

  Idrætsaktivitetspladser skal indeholde mindst tre faciliteter, der understøtter flere forskellige aktiviteter.

  • Det kan være boldspil, bevægelsesaktiviteter, friluftsaktiviteter, fitness- og fysiske træningsaktiviteter samt idrætslige lege.
  • Hvis en af faciliteterne er monofunktionel og kun understøtter en enkelt aktivitet, skal der dog være mindst fire faciliteter som en del af en idrætsaktivitetsplads.
  • Idrætsaktivitetspladser skal appellere til bevægelse i en bred brugergruppe på tværs af aldersskel.
 • 5Særligt for kulturaktivitetspladser

  Kulturaktivitetspladserne skal indeholde installationer, der gør der muligt at understøtte mindst fire af følgende aktiviteter:

  • Musik, dans, teater, gøgl, udstillinger, film, deklamation og debat, ”speakers corner”
  • Leg, spil, virtuel interaktion
  • Kunstnerisk produktion og midlertidige værksteder
  • Events, festivaler, udendørs kulturhus
  • Fremstilling og indtagelse af mad og drikke
 • 6Særligt for multibaner

  Multifunktionelle boldspilsbaner skal være reelt multifunktionelle.

  • For at anses som multifunktionelle skal boldspilsbaner udstyres med mulighed forskellige boldspil både på langs og tværs af banen, samt en organisering og udformning, så der kan foregå mere end en type boldspil
  • Det vil være en fordel, hvis multifunktionelle boldspilsbaner får integreret aktivitetsmuligheder, der ikke er rettet mod boldspil.
  • Banen skal være mindst 273 m² (13x21 m).
  • Banens underlag skal være indrettet til brug for minimum flere boldspil og gerne andre aktivitetsmuligheder. Underlaget skal således være tydeligt opstreget og udført, så det ikke kun er til fodbold. 
  • Af multifunktionalitets- og bæredygtighedsårsager støttes kunstgræs med andet infill end sand ikke.
  • Sociale opholdsmuligheder skal integreres i banens udformning.
  • Multibaner støttes kun, hvis de er en del af en aktivitetsplads

Det støtter vi ikke

Påbegyndte eller færdige projekterAlmindelig renovering og vedligeholdelseProjekter uden en økonomisk eller juridisk ansvarlig personPrivat ejede faciliteterFaciliteter, der primært er til brug for skoler, undervisning eller børnepasningProjekter alene omhandlende etablering af handicapfaciliteterTilgængelighed og handicapfaciliteter til kommunale og andre offentlige bygninger (anses for en offentlig opgave)Legepladser (medmindre, der er særlige aktivitetsmuligheder)Udendørs fitnessanlæg medmindre det er del af en større aktivitetspladsPadelbane medmindre den er del af en større aktivitetspladsIdrætsredskaber, andre rekvisitter, inventar, løsøre med videreServicefaciliteter (fx køkken, bad og depot) med mindre de er en del af en opholdsfacilitet. Vi støtter køkkenfaciliteter, hvis fælles madlavning for frivillige er en central aktivitet i husets fremtidige drift.Tekniske løsninger til lys, lyd og varmeBoligerRejserUddannelse

 

Projekter over 1.200.000 kr.

Det er muligt at få støtte til projekter med etableringsudgifter på over 1.200.000 kr. Projekterne skal være af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere den fremtidige udvikling på støtteområdet og skabe bedre og nye muligheder for aktivitet. Støttebeløbene kan variere, men udgangspunktet vil være 15–25 procent af etableringsudgiften. Det kan dog i særlige tilfælde være op til 33 procent.

Der lægges vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift. Rammerne for aktiviteterne i projekterne skal tage udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er vigtigt, at der er forskellige brugergrupper involverede og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.

Projekter skal have en levetid på min. 10 år. Dog kan bestyrelsen vælge at give dispensation til 5 år, når det gælder midlertidige/mobile projekter.

Hvem kan søge?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive støttede faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Hvad kan man søge?

 • 1Etableringstilskud

  Etableringstilskud er et kontant tilskud, der kan variere fra projekt til projekt. Fonden forventer kommunal opbakning til projektet.

 • 2Lån

  Lån skal normalt være afviklet inden for 20 år. Et lån kan være annuitetslån eller serielån. Lånene kan være med fast eller variabel rente. Rentesatsen på Fondens lån fastsættes ud fra markedsvilkårene på tidspunktet for lånets udbetaling. Der ydes kun lån til økonomisk bæredygtige projekter, som kan sikre betaling af renter og afdrag - og mod pant og anden sikring i faciliteten.

  Lån skal anvendes til at iværksætte nye projekter. Der bevilges ikke lån til at omlægge eller indfri eksisterende lån. Fonden er ikke en bank og skal ikke konkurrere med de kommercielle finansieringsinstitutter. Derfor yder Fonden som udgangspunkt kun lån i de tilfælde, hvor et finansieringsinstitut kræver garanti, som kan begrænse projektets gennemførelse.

 • 3Rådgivning

  Rådgivning er en tredje støttemulighed. Fonden har både internt og hos eksterne samarbejdspartnere oparbejdet en viden, som kan tilbydes alle. Også til projekter, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at kunne modtage etableringstilskud eller lån.

  Rådgivning gives dels i form af generel inspiration, dels gennem specifik rådgivning og vejledning i forhold til konkrete projekter. Endvidere kan Fonden efter konkret ansøgning tilbyde kvalitetsvurdering af projekter med brug af eksterne rådgivere.

Det støtter vi

NybyggeriUdbygningOmdannelse af eksisterende anlægIndendørs faciliteterUdendørs anlæg

Vi støtter faciliteter til

 • 1Idræt

  Vi støtter fx følgende typer faciliteter til idræt og lægger vægt på multifunktionalitet med flere brugergrupper alle steder:

  IdrætshallerIdrætshuseGymnastikhuseHavnebade, havbade og andre åbne badeanlægSvømmehallerGadeidrætsfaciliteter som fx anlæg til skatere, parkourudøvere og andre.Aktivitetsområder i byrumSkøjteanlægKlubhuseAnlæg, der eksperimenterer med traditionelle monofunktionelle facilitetstyper, som fx fodboldanlæg, atletikanlæg og tennisanlæg.Støttepunkter i naturen og i byrum til fx triatlon, løb, kajak og kano

 • 2Kultur

  Vi støtter fx følgende typer faciliteter til kultur og lægger vægt på multifunktionalitet med flere brugergrupper alle steder:

  KulturhuseBørnekulturhuseForeningsdrevne biograferTeatreDansehuseDansepladserSpillesteder og øvelokalerStreetkultur

 • 3Friluftsliv

  Vi støtter fx følgende typer faciliteter til friluftsliv og spejderaktiviteter i både natur og bymiljø og lægger vægt på multifunktionalitet med flere brugergrupper alle steder:

  SpejderhytterSpejderhuseNaturrumStøttepunkter til friluftsliv og spejderaktiviteterAktivitetscentre

Det støtter vi ikke

Påbegyndte eller færdige projekterAlmindelig renovering og vedligeholdelseProjekter uden en økonomisk eller juridisk ansvarlig personPrivat ejede faciliteterFaciliteter, der primært er til brug for skoler, undervisning eller børnepasningProjekter, hvis primære formål er overnatningIdrætsredskaber, andre rekvisitter, inventar, løsøre med videreBoligerServicefaciliteter (fx køkken, bad og depot). Vi støtter køkkenfaciliteter, hvis fælles madlavning for frivillige er en central aktivitet i husets fremtidige drift.Tekniske løsninger til lys, lyd og varme