Tekniske krav til fondsprojekter

Vær opmærksom på, at Fondens tekniske krav p.t. gennemgår en omfattende redigering og opdatering. Det er fortsat bygherres ansvar, at projekter lever op til gældende krav og regulativer.


INDHOLD
                                                                                                                                                        

1.   Indledning
2.   Projektvurdering
2.1 Lovkrav
2.2 Funktionsmæssige forhold
2.3 Arkitektonisk kvalitet
2.4 Byggeteknisk kvalitet
2.5 Miljøbelastning
2.6 Anlægsøkonomi
2.7 Drifts- og vedligeholdelsesøkonomi
2.8 Frit bedømmelsespunkt

1. Indledning
I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og bygge­tekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

2. Projektvurdering

2.1 Lovkrav

Forudsætninger:
2.1.1 Det forudsættes, at følgende myndighedskrav er opfyldt:

 • Bygningsreglement 2008, herunder lokalplan, regulativer, miljø- og fredningsbestemmelser m.v.
 • Arbejdstilsynets meddelelser.
 • Kommunens affaldsregulativer.
 • Bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter.
 • Love og bekendtgørelser om håndtering og anmeldelse af forurenet jord.

2.1.2 Det forudsættes, at projektet er omfattet af rådgiveres ansvarsforsikring eller anden forsikring.

Fondens krav:
Ingen.

2.2 Funktionsmæssige forhold

Forudsætninger:
Ingen.

Fondens krav:
2.2.1 Vedrørende handicap- og tilgængelighedskrav:
Der tages generelt udgangspunkt i SBI-anvisning nr. 195 samt DS 3028, hvor der kan forekomme skærpede krav i forhold til Bygningsreglement 2008 med tillæg. Se i øvrigt bilag A.

2.2.2 Depotrum i forbindelse med køkken, aktivitetsrum, værksteder, møde- og klublokaler m.v., herunder rengøringsrum

 • I idrætshaller og andre større fysiske aktivitetsrum, 10 - 15% af aktiviteternes gulvareal
 • Ved værkstedsrum, hobby, kulisserum og andre 'grov' værksteder ca. 5% af gulvarealet
 • Ved mindre rum, f.eks. kreative værksteder og andre finkulturelle aktiviteter, kan depotbehov normalt løses ved skabsløsninger.

2.2.3 Adgang til toiletter over forrum.

2.2.4 Pusleplads(er) skal etableres, evt. i forbindelse med handicaptoilet.

2.2.5 I forbindelse med aktiviteter som for eksempel teater, foredrag, koncerter m.v. skal der tages hensyn til akustisk regulering af lokaler.

2.2.6 Ved opdeling af multirum/-sale er der alt afhængig af aktiviteterne dB-krav til folde-/mobilvægge.

2.2.7 I alle byggerier skal der etableres hensigtsmæssigt dagslysindfald og udbliksmuligheder.

2.2.8 I forbindelse med omklædningsrum skal udføres infrastruktur, således at rent og urent afskilles, både på vej til og fra omklædning, men også fra omklædning til aktivitet.

Anbefalinger:
2.2.9 Minimum ét toilet i hver toiletkerne bør forsynes med egen håndvask.

2.2.10 Ved større køkkener, større end kioskbetjening, bør bad og toilet adskilles.

2.3 Arkitektonisk kvalitet
Projekterne vurderes efter deres arkitektoniske kvalitet.

2.4 Byggeteknisk kvalitet

Forudsætninger:
2.4.1 Dansk Standard normer og publikationer, reglementer, bekendtgørelser m.m. er gældende.

2.4.2 Projektets detaljering udføres i overensstemmelse med gældende:

 • Bygningsreglement 2008 med tillæg.
 • Anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI).
 • Publikationer fra Byggeri-Produktivitet-Samarbejde (BPS).
 • Vejledninger fra Byggeskadefonden.
 • Erfa-blade fra Byggecentrum.

Fondens krav:
2.4.3 Velegnede konstruktionsprincipper - jf. Bygningsreglement 2008 kap. 5.1.1.

2.4.4 Flade tage skal have en minimumstaghældning på 1:20 eller 1:40
Afhængig af byggeriets karakter stilles skærpede krav:

 • Præfabrikerede elementer med hældning 1:40 accepteres såfremt arbejdets udførelse og bygherrerådgivers tilsyn hermed kan godkendes.
 • Ved byggerier 'på stedet' stilles krav til tagfald 1:20

2.4.5 Indmurede stålprofiler i facader skal undgås eller behandles til korrosionsklasse 4, såfremt ikke yderligere foranstaltninger til beskyttelse af stålet indarbejdes (jf. DS 414).

2.4.6 Vådrumstætning i henhold til SBI-anvisning nr. 200 og 180.

2.4.7 Sammenbygning af tagflader som sikrer mod vandskader.

2.4.8 Velegnede materialer, herunder sammensætning heraf.

2.4.9 Velegnede VVS-tekniske installationer, herunder ventilation.

2.4.10 Velegnede eltekniske installationer.

2.5 Miljøbelastning

Forudsætninger:
Se afsnit 2.1 Lovkrav.

Fondens krav:
2.5.1 A-klassificerede vinduer. Der er med tilskud fra energistyrelsen i 2000 indført en mærkningsordning for ruders energimæssige egenskaber. Ruder klassificeres som A, B eller C afhængig af, hvor stort et energitilskud de kan tilføre pr. m2. A er bedste klasse. Oplysninger om ordningen fås på www.energimarkning.dk.

2.5.2 El må ikke anvendes som primær varmekilde, med mindre der er tale om særlige forhold.

2.5.3 Varmegenvinding på ventilationsanlæg.

2.5.4 Vandbesparende armaturer og sanitetsgenstande.

2.5.5 Forblandet vand.

2.5.6 Lavenergi lysarmaturer.

2.5.7 HF-forkoblinger (Højfrekvent forkobling).

2.5.8 Energistyring af el-, vand-, varme- og ventilationssystemer.

2.5.9 Miljømærkede materialer (Indeklima, Svane eller Blomsten).

2.5.10 Overfladebehandlinger - MBK-blade (Malerfagligt Behandlings-Katalog), produkter med lav MAL-kode (Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov) m.v.

2.5.11 Bly- og halogenfri elrør og -kabler.

2.5.12 Fravalg af materialer indeholdende "farlige" stoffer, jf. Miljøstyrelsens liste.

2.5.13 Fravalg af knappe ressourcer.

Anbefaling:
2.5.14 Øgede isoleringstykkelser i forhold til krav i Bygningsreglement 2008 og i relation til varmeudgifter.

2.6 Anlægsøkonomi

Forudsætninger:
Ingen.

Fondens krav:
2.6.1 Oplysning om momsforhold.

2.6.2 Oplysning om prisindeks.

2.6.3 Overslag/tilbud opdelt på:

 • Grundudgift.
 • Tilslutningsafgifter.
 • Udgifter til P-pladser, veje m.m.
 • Håndværkerudgifter gerne fordelt på bygningsdele eller entrepriser.
 • Inventar.
 • Udgifter til rådgivning, herunder projektering, byggeledelse og tilsyn.
 • Uforudseelige udgifter.
 • Udgifter til vinterforanstaltning.
 • Udgifter til byggetilladelse, forsikringer m.v.

2.6.4 Omfang/værdi af frivillige arbejder, sponsorater og leverandørrabatter.

Anbefaling:
2.6.5 Eventuelle følsomhedsanalyser.

2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Forudsætninger:
Ingen.

Fondens krav:
2.7.1 Oplysning om kommunalt tilskud.

2.7.2 Oplysning om momsforhold.

2.7.3 Omfang/værdi af frivillige arbejder.

2.7.4 Udgifter opdelt på:

 • Bygningsvedligehold.
 • Renhold.
 • Forsyning.
 • Fællesdrift.

2.8 Frit bedømmelsespunkt

Forudsætninger:
2.8.1 Afhænger af emne.

Fondens krav:
2.8.1 Afhænger af emne.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners